Algemene informatie

Verlenen van goede zorg
Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.

Klachtenregeling VNRT
Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de kwaliteit van de behandeling of over de manier waarop u door uw therapeut bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde of vermiste eigendommen.
Wat de aard of ernst van uw klacht ook is; maak uw onvrede kenbaar.

  • Het is belangrijk om uw onvrede eerst met uw therapeut te bespreken. Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede op.
  • Voelt u zich niet in staat uw onvrede te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u het formulier Melding Onvrede  invullen en per e-mail doorsturen naar Carien van der Poel, de vertrouwenspersoon van de VNRT.  vertrouwenspersoon@vnrt.nl
  • Desgewenst kunt u vervolgens gebruikmaken van een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.
  • Geschillencommissie: bindende uitspraak. Als de afhandeling van de klacht door de SCAG voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor u als voor de therapeut.  Op de website www.degeschillencommissie.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen en over de kosten.
  • Heeft u vragen over de aanpak van uw klacht of wilt u hier advies of ondersteuning bij, neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen van de VNRT.  Carien van der Poel, via vertrouwenspersoon@vnrt.nl 0f 06 22790428     Madeleine  Meppelink, via vertrouwenspersoon@vnrt.nl 

Document: klachtenregeling VNRT

Privacy
De VNRT hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de cliënten die onze therapeuten behandelen. De therapeuten doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

Alle therapeuten vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit houdt in dat zij:

  • Uw gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
  • Niet meer informatie van u noteren dan nodig zijn om het doel te bereiken.
  • U toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kan mondeling of schriftelijk, door het ondertekenen van een behandelovereenkomst, worden verstrekt.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit vooraf met u is overlegd.