Interessante links

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)

SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)

ICR (International Council of Reflexologists)
RiEN (Reflexology in Europe Network)