Klachtenregeling VNRT

U heeft gekozen voor een behandeling door een reflexzonetherapeut. In Nederland mag iedereen zich reflexzonetherapeut noemen, onafhankelijk van de gevolgde opleiding.

Leden van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) zijn goed opgeleid, volgen jaarlijks bijscholing en zijn sinds 1998 onderworpen aan een klachtenregeling. Met deze klachtenregeling wil de VNRT haar opvatting over kwaliteit en professionaliteit van de beroepsuitoefening van haar licentieleden mede tot uitdrukking brengen. Hiermee kan de vereniging de zorg van haar leden transparant en voor kritiek vatbaar houden.

Dit betekent dat u, indien u onvrede hebt over de verleende zorg of de organisatie van de praktijk van een door u bezochte therapeut die lid is van de VNRT, een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie van de VNRT. (vertrouwenspersoon@vnrt.nl)

Het is natuurlijk het beste wanneer u het probleem eerst zelf met uw therapeut tracht op te lossen. Het kan echter zijn dat u met de therapeut niet tot een bevredigende oplossing kunt komen of dat de aard van de klacht daar niet de mogelijkheid toe biedt.

Ingediende klachten komen terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze biedt u de keus tussen bemiddeling bij of behandeling van de klacht.

De doelstelling van de klachtenregeling is:

  • recht doen aan de individuele klager
  • zo mogelijk herstellen van de vertrouwensrelatie tussen cliënt en therapeut.

Behandeling van de klacht leidt tot een uitspraak van de commissie. Deze wordt met redenen omkleed, en is gebaseerd op de kwaliteitseisen en beroepscode van de VNRT. Een en ander geschiedt volgens de procedure welke omschreven is in het klachtenreglement. Dit reglement is  op te vragen bij het secretariaat van de VNRT.

Wat moet u doen als u een klacht wilt indienen?

U stelt uw klacht zo duidelijk mogelijk op schrift.

Daarin omschrijft u waar het om gaat, de naam van de therapeut  en wanneer het speelde. Deze brief stuurt u naar het secretariaat van de VNRT, ter attentie van de klachtencommissie. Na uiterlijk twee weken ontvangt u bericht van ontvangst en van de verdere procedure.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de klacht schriftelijk in de dienen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, dat u zal verwijzen naar de
klachtencommissie, die u zonodig zal ondersteunen om de klacht te formuleren.

 

Secretariaat VNRT
info@vnrt.nl
www.vnrt.nl