Beroepsvereniging VNRT

In 1983 is te Amersfoort de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) opgericht. Op dit moment is de VNRT de enige unidisciplinaire beroepsvereniging voor reflexzonetherapeuten in Nederland.

VNRT-therapeuten zijn theoretisch en praktisch geschoold op HBO-niveau en hebben een door de zorgverzekeraars erkend diploma Medische Basiskennis (volgens de PLATO-eindtermen). De therapeut en zijn/haar praktijk hebben een AGB-code. De therapeut is ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) staan alle therapeuten geregistreerd bij een door het ministerie van VWS goedgekeurde Geschillencommissie voor Complementaire Alternatieve Zorg. De therapeuten handelen volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De therapeuten zijn onderhevig aan het Tuchtrecht Complementaire Zorg.

De VNRT-therapeut is verplicht om bij- en nascholing te volgen en aan intervisie te doen. Zo wordt de vakbekwaamheid bevorderd en de kwaliteit van handelen op peil gehouden c.q. verbeterd. Hierbij worden de Uitgangspunten licentie VNRT aangehouden.